Cover of: Gairm do na Gaidheal | D. S. Read Online
Share

Gairm do na Gaidheal by D. S.

  • 540 Want to read
  • ·
  • 29 Currently reading

Published by s.n. in Scotland .
Written in English


Book details:

The Physical Object
Pagination8 p. ;
ID Numbers
Open LibraryOL24829193M

Download Gairm do na Gaidheal

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Coinneach MacÌomhair — 30/10/ Taisbeanadh Gairm nan Gàidheal a tha anns an Lanntair ann an Steòrnabhagh. BBC Radio nan Gàidheal. Full text of "Gairm do na Gaidheal" See other formats ^..^^i-in GAIRM DO NA GAIDHEIL. A LUCHP-DUTHCHA loNMHUINN. Ceadaichibh dhomh innseadh dhulbh, gur h-ann le gradh neo- chealgach, agus le durachd laidir a chum ur leas aimsireil, agus ur sonas spioradail a chur air an aghaidh, a chuir mi romham an litir so 'sgriobbadh cbugaibhse.   Mar a chaidh na Gàidheil a ghairm dhan Chogadh Mhòr. Open playback settings menu for autoplay and video quality settings. Gairm do na Gaidheal by D. S. texts. eye favorite 0 comment 0 Lebor na huidre = Book of the dun cow by Best, R. I. (Richard Irvine); Bergin, Osborn, texts. favorite 15 (data not available).

“Chaidh e a dh’obair na mhiseanaraidh am measg nan Iùdhach.” “He went to work as a missionary among the Jews ”. Iùdh ach - ‘a Jew’ na h-Iùdh aich - ‘the Jews’. Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach. Montreal: NP. Anon. N/A: Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne. Melbourne: NP. ? Anon. N/A: [Gaelic sermons]. Mull: NP. Campbell, John G. N/A: An dèidh foillseachadh an leabhair aig Conchúr Ó Giollagáin agus càc h “The Gaelic Crisis in the Vernacular Community”, tha Fèisean nan Gàidheal air cuireadh a thoirt do dh’eagraichean nam Fèis anns na h-Eileanan an Iar, Ceann a Tuath an Eilein Sgitheanaich agus Tiriodh còmhradh a chumail air fuasglaidhean a dh’fhaodadh a bhith soirbheachail anns na coimhearsnachdan aca. Gairm , Summer Bàs Iain Ghairbh Mac Gillechaluim Ratharsair ann an Gairm , Autumn Contributed to the following publications: A History of Scottish Women’s Writing - eds. Douglas Gifford & Dorothy Macmillan, Edinburgh Women in Scotland - eds. Elizabeth Ewan & Maureen Meikle, Tuckwell Press, East Linton

Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra: agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla. 01/14 by Macfarlane, Alexander, fl. ; Church of Scotland. BBC Radio nan Gàidheal, Stornoway, Eilean Siar, United Kingdom. 4, likes 34 talking about this 37 were here. A' craobh sgaoileadh prògraman Gàidhlig. Twitter @BBCRnG. ’S e seo Catrìona NicLeòid a’ teagasg Sgeir an Òir, òran na Fèise aig Fèis Air an Oir. Fèis Air an Oir, Fèis Throndairnis and Fèis Eilean an Fhraoich are providing online lessons for young people this week with support from Fèisean nan Gàidheal. Here is Catriona MacLeod teaching Fèis . Gairm was a Scottish Gaelic quarterly magazine founded in by Derick Thomson, and Finlay J. MacDonald (Fionnlagh Domhnallach). Its first issue was published in Autumn MacDonald served as an editor until ; Thomson remained present for decades until it ceased publication in , producing just over issues in total.